برای کسب نتیجه بهتر در چاپ و راهنمایی بهتر تیم طراحی، پیشنهاد میکنیم رنگ‌های مورد خودتان را از پالت‌ زیر انتخاب کنید

پالت انتخاب رنگ